Kenmerken van de technische arbeidsmarkt

In Nederland hebben in 2018 1.527.000 mensen een technisch beroep. Het aantal mensen met een technisch beroep is in 2018 gestegen met 2,6% (39.000 personen) ten opzichte van 2017.

Technologische ontwikkelingen gaan razendsnel en hebben grote gevolgen voor de arbeidsmarkt: de wereld verandert zowel maatschappelijk als economisch gezien. Er ontstaan nieuwe beroepen en werkvormen, terwijl er ook beroepen verdwijnen en bestaande functies veranderen. Dit stelt eisen aan de huidige werkenden, zowel aan technici als niet-technici. ICT-vaardigheden worden steeds belangrijker en de houdbaarheid van beroepskennis wordt korter. Dit maakt het op peil houden van kennis nog belangrijker, net als het creëren van een cultuur waarin een leven lang blijven leren voor zowel werkgevers als werknemers een vanzelfsprekendheid is.

Op deze pagina vindt u informatie over de omvang van de technische arbeidsmarkt en over de personen die een technisch beroep hebben en/of technische opleiding hebben gehad.

Bron van alle cijfers op deze pagina is het CBS maatwerk 'Arbeidsdeelname van technici, 2013-2018'. Toelichting, definities en afbakeningen van opleidingen, beroepen en sectoren zijn te vinden in het maatwerk.

loading...

Ontwikkeling aantal personen met een technisch beroep

In de periode 2013 tot 2018 is het aantal personen met een technisch beroep toegenomen met 132.000. In 2013 hadden naar schatting 1.395.000 personen een technisch beroep. In 2018 was dit toegenomen naar 1.527.000 personen.

Onder vrouwen is het aantal in een technisch beroep toegenomen van 162.000 in 2013 naar 201.000 in 2018. Dit is een toename van 24%. Onder mannen is het aantal met een technisch beroep met 7% toegenomen van 1.233.000 in 2013 naar 1.325.000 in 2018.

loading...

Ontwikkeling aantal personen naar type technisch beroep

Het aantal personen in ICT beroepen en overige technische beroepen is toegenomen sinds 2013.1 Het gaat in ICT beroepen om 81.000 banen en bij overige technische beroepen om 63.000 banen. Het aantal personen in een technisch ambacht is ongeveer gelijk gebleven; het laatste jaar is het aantal personen in een technisch ambacht iets lager dan de jaren ervoor.

Onder vrouwen is sinds 2013 wel het aantal personen in ieder type technisch beroep toegenomen. Het aantal vrouwen in ICT beroepen is relatief het meest toegenomen, van 36.000 naar 51.000. Dat is een toename van 42%.

Qua opleidingsachtergrond is het aantal personen in technische beroepen dat lager of middelbaar opgeleid is, ongeveer gelijk gebleven. Onder hoogopgeleiden met een technisch beroep is het aantal personen in ICT beroepen en overige technische beroepen flink toegenomen. Het aantal hoogopgeleide ICT’ers is gestegen van 163.000 in 2013 tot 228.000 in 2018. Een toename van 40%. Het aantal hoogopgeleiden in overige technische beroepen is gestegen van 178.000 in 2013 tot 229.000 in 2018, een toename van 29%.

Als onderdeel van de stijging van het aantal ICT beroepen is het aantal software- en applicatieontwikkelaars toegenomen sinds 2013. Het gaat naar schatting om een toename van 37% in het aantal personen dat werkt als software- en/of applicatieontwikkelaar. In 2018 hebben zo’n 229.050 personen dit beroep, ongeveer 61.650 meer personen dan in 2013.2

 • 1. De indeling van beroepsgroepen in verschillende typen (ICT, overig technisch en ambacht), zijn te vinden in het CBS maatwerk.
 • 2. Berekend uit het percentage software- en applicatieontwikkelaars onder de werkzame personen in technische beroepen.
loading...

DE MEEST VOORKOMENDE TECHNISCHE BEROEPEN

De meest voorkomende technische beroepen waarbinnen personen werkzaam zijn, per opleidingsniveau:

 • Hoger opgeleiden: software- en applicatieontwikkelaars, ingenieurs (geen elektrotechniek)1, technici bouwkunde en natuur, databank- en netwerkspecialisten, biologen en natuurwetenschappers, architecten en productieleiders industrie en bouw (samen 83% of 405.040 personen).
 • Middelbaar opgeleiden: elektriciens en elektronicamonteurs, technici bouwkunde en natuur, software- en applicatieontwikkelaars, timmerlieden, productiemachinebedieners, automonteurs en databank- en netwerkspecialisten (samen 45% of 297.900 personen).
 • Lager opgeleiden: timmerlieden, hulpkrachten bouw en industrie, productiemachinebedieners, bouwarbeiders ruwbouw, elektriciens en elektronicamonteurs, bouwarbeiders afbouw en automonteurs (samen 52% of 183.560 personen).
 • 1. Ingenieurs (geen elektrotechniek): Deze beroepsgroep omvat de industrieel ingenieurs en productie-ingenieurs, weg- en waterbouwkundigen, milieutechnologen, werktuigbouwkundigen, chemisch ingenieurs, mijnbouwkundigen, metaalkundigen en materiaalkundigen
loading...

Landelijk

LANDELIJK

VERDELING BANEN PER TECHNISCHE SECTOR

Van de 1.527.000 personen met een technisch beroep is 53% (810.000 personen) werkzaam in één van de zeven technische sectoren. Dit percentage is de afgelopen jaren licht afgenomen. Het is 3,4 procentpunt lager dan in 2013; toen werkte 56,4% van de personen met een technisch beroep in een technische sector. De bouw- en metaalindustrie blijven net als de voorgaande jaren de twee grootste sectoren. Zij vertegenwoordigen samen 54% van het aantal technische beroepen binnen de technische sectoren.1

 • 1. Door tussentijdse afronding tellen percentages in de grafiek niet altijd op tot 100%.
loading...

Noordwest

LANDSDEEL NOORDWEST

VERDELING BANEN PER TECHNISCHE SECTOR

In landsdeel Noordwest zijn 367.000 mensen actief in een technisch beroep. 45% van deze groep is actief in een van de technische sectoren. De bouw is met een aandeel van 33% binnen de technische sectoren, de sector waarin de meeste personen werkzaam zijn. Op een tweede plek staat de ICT-sector met een aandeel van 22%. Dit ligt ruim boven het landelijke aandeel van 14% werkenden in de ICT.

loading...

Noord

LANDSDEEL NOORD

VERDELING BANEN PER TECHNISCHE SECTOR

In landsdeel Noord zijn 152.000 mensen actief in een technisch beroep. 60% van deze groep is actief in een van de technische sectoren. De bouw is met een aandeel van 35% binnen de technische sectoren, de sector waarin de meeste personen werkzaam zijn. Op een tweede plek staat de metaalsector met een aandeel van 19%.

loading...

Oost

LANDSDEEL oosT

VERDELING BANEN PER TECHNISCHE SECTOR

In landsdeel Oost zijn 300.000 mensen actief in een technisch beroep. 57% van deze groep is actief in een van de technische sectoren. De bouw is met een aandeel van 34% binnen de technische sectoren, de sector waarin de meeste personen werkzaam zijn. Op een tweede plek staat de metaalsector met een aandeel van 23%.

loading...

Zuidoost

LANDSDEEL zuidoost

VERDELING BANEN PER TECHNISCHE SECTOR

In landsdeel Zuidoost zijn 288.000 mensen actief in een technisch beroep. 59% van deze groep is actief in een van de technische sectoren. De metaalindustrie is met een aandeel van 32% binnen de technische sectoren, de sector waarin de meeste personen werkzaam zijn. Op een tweede plek staat de bouw met een aandeel van 27%.

loading...

Zuidwest

LANDSDEEL zuidWEST

VERDELING BANEN PER TECHNISCHE SECTOR

In landsdeel Zuidwest zijn 417.000 mensen actief in een technisch beroep. 50% van deze groep is actief in een van de technische sectoren. De bouw is met een aandeel van 34% binnen de technische sectoren, de sector waarin de meeste personen werkzaam zijn. Op een tweede plek staat de metaalsector met een aandeel van 17%.

loading...

Verdeling technische beroepen per sector naar achtergrondkenmerken

Er is variatie in het opleidingsniveau van werknemers in verschillende sectoren. Van de personen in de ICT-sector met een technisch beroep is 69% hoogopgeleid. De bouw en overige industrie zijn sectoren met relatief weinig hoogopgeleide personen met een technisch beroep (respectievelijk 10% en 11%).

Het aandeel vrouwen binnen de groep werkzame personen met een technisch beroep is nog steeds het hoogst binnen de voedingsmiddelenindustrie (25%), terwijl het aandeel vrouwen binnen de groep werkzame personen met een technisch beroep het laagst is binnen de bouw (1%).

In bijna alle sectoren is het aandeel 55-plussers toegenomen ten opzichte van 2017, alleen in de overige industrie is een daling te zien. De leeftijdsverdeling van werkenden in een technisch beroep verschilt tussen sectoren. Van de personen met een technisch beroep in de sector chemie is het aandeel 55-plussers relatief gezien het hoogst (24%). In de ICT-sector werken juist relatief jonge mensen; 41% van degenen met een technisch beroep is jonger dan 35 jaar en 8% is 55 jaar of ouder.

loading...

Ontwikkeling aantal personen met een technische baan per sector, ten opzichte van 2013

De afgelopen jaren hebben verschuivingen plaatsgevonden in de technische banen van verschillende sectoren. In de grafiek is de ontwikkeling per sector ten opzichte van 2013 weergegeven. Opvallende stijger is de ICT-sector, met een toename van 28% in aantal technische banen. Het gaat in absolute aantallen om 25.000 meer personen met een technisch beroep in de ICT-sector in 2018 ten opzichte van 2013.1

Opvallende daler is de energie en delfstoffensector met een daling van 27% technische banen in 2018 ten opzichte van 2013.  Het gaat om een afname van 8.000 technische banen.

 • 1. Let op dat ICT beroep en ICT sector verschillende definities zijn. ICT beroepen worden gedefinieerd door de werkzaamheden in de baan. ICT sector gaat om het segment waarin een beroep zich bevindt. Een ICT beroep kan zich zowel binnen als buiten de ICT sector bevinden.
loading...

Technische/niet-technische opleidingsachtergrond van personen werkzaam in de techniek

In Nederland hebben in 2018 1.527.000 mensen een technisch beroep. Het aantal mensen met een technisch beroep is in 2018 gestegen met 2,6% (39.000 personen) ten opzichte van 2017.

53% van de mensen die in 2018 een technisch beroep uitvoerden, is technisch opgeleid. In 2017 was dit nog 55%. Het aandeel dat werkzaam is in een technisch beroep en geen technische opleiding heeft gevolgd is 42%. Van 5% van de personen die werkt in de techniek is de opleiding onbekend. Er zijn verschillen tussen opleidingsniveaus; werkenden in de techniek met lager opleidingsniveau hebben minder vaak een technische opleiding gevolgd (40%) dan middelbaar (57%) en hoger opgeleiden met een technisch beroep (61%).

loading...

Kenmerken van werkenden in de techniek: geslacht

Van alle personen die in 2018 werkzaam waren in een technisch beroep, is 13% vrouw. Onder hoogopgeleiden die werken in de techniek is het aandeel vrouwen hoger dan onder middelbaar en lager opgeleiden die werken in de techniek. Het gaat om 19% vrouwen onder de hoogopgeleide werkenden in de techniek, ten opzichte van 12% vrouwen onder laagopgeleide werkenden en 10% vrouwen onder middelbaar opgeleide werkenden in de techniek.

loading...

Ontwikkeling aandeel vrouwen in technische beroepen

In de periode 2013 tot 2018 is het aantal vrouwen in technische beroepen relatief meer gestegen dan onder mannen. Hierdoor is het aandeel vrouwen in technische beroepen met 1,6% toegenomen, van 11,6% in 2013 tot 13,2% in 2018.

loading...

GROOTTE VAN BEDRIJVEN WAAR MENSEN MET EEN TECHNISCH BEROEP WERKEN

51% van de personen met een technisch beroep werkt in een bedrijf van meer dan honderd werknemers (‘groter bedrijf’). 45% van de personen met een technisch beroep werkt in een bedrijf met minder dan honderd werknemers (‘kleiner bedrijf’). Deze verhouding verschilt van de landelijke referentie van 61% werknemers in een groter bedrijf en 39% werknemers in een kleiner bedrijf.1 Personen met een technisch beroep werken dus relatief vaker bij kleinere bedrijven dan personen met andere functies.

Relatief meer vrouwen, hoogopgeleiden en personen met een hogere leeftijd werken in technische functies bij grotere bedrijven dan bij kleinere bedrijven. Vrouwen met een technisch beroep werken in 61% van de gevallen bij een groter bedrijf, bij mannen is dit 50%. Personen met een hoog opleidingsniveau in een technische functie, werken relatief vaak bij een groter bedrijf (63%, tegenover 35% bij een kleiner bedrijf). 58% van de 55-plussers in een technisch beroep werkt in een bedrijf van honderd of meer werknemers, terwijl 38% van de 55-plussers met een technisch beroep in een kleiner bedrijf werkt.

 • 1. Bron: CBS Banen van werknemers; bedrijfsgrootte en economische activiteit. De cijfers zijn niet volledig vergelijkbaar omdat de methodes waarop de cijfers zijn verkregen verschillen. De cijfers van de landelijke referentie zijn samengesteld uit het Bedrijvenregister en de loonadministratie (UWV en Belastingdienst) en zijn daarmee een integrale waarneming. De cijfers van technische beroepen en bedrijfsgroottes zijn afkomstig uit een steekproef, de Enquête Beroepsbevolking (CBS). Daardoor zijn die cijfers een schatting van werkelijke aantallen.
loading...

Keuze voor technische en niet-technische beroepen door personen met een technische opleidingsachtergrond

Een significant deel van de mensen met een technische opleidingsachtergrond, gaat aan de slag in een niet-technisch beroep. 42% heeft een niet-technisch beroep en 53% heeft een technisch beroep. Het percentage technisch opgeleiden dat niet in de techniek werkt neemt toe met de leeftijd: in 2018 gaat het bij technici onder de 35 jaar om 35%, voor technici tussen de 35 tot en met 54 jaar om 45%, terwijl het bij de 55-plussers om 48% gaat. Met name hoogopgeleide 55-plussers met een technische studieachtergrond werken in niet-technische beroepen (55%). Relatief weinig vrouwen met een technische opleiding werken in een technisch beroep: 27% ten opzichte van 57% van de mannen.

loading...

Niet-technische beroepen waarin personen met een technische opleidingsachtergrond werken

42% van de personen met een technische achtergrond, werkt in een niet-technisch beroep. De beroepen waar zij vaak in terecht komen, zijn:

 • Lager opgeleide technici: vrachtwagenchauffeur, lader, losser en vakkenvuller of bediener mobiele machines (samen 32% van de niet-technische beroepen).
 • Middelbaar opgeleide technici: transportplanner en logistiek medewerker, verkoopmedewerker detailhandel of administratief medewerker (samen 21% van de niet-technische beroepen).
 • Hoger opgeleide technici: bedrijfskundige en organisatieadviseur, adviseur marketing, public relations en sales en transportplanner en logistiek medewerker (samen 18% van de niet-technische beroepen).