havo/vwo

Scholen en bedrijven werken samen aan het aantrekkelijker maken van de N-profielen op het havo/vwo en het aanbieden van uitdagend techniekonderwijs. Met dit doel zijn er diverse programma’s actief, die jongeren een beter beeld willen geven van de veelzijdige carrièrekansen in de technische sectoren en de ICT en hen willen inspireren om een voor een N-profiel te kiezen. Verschillende publieke en private initiatieven en publiek-private samenwerkingen in het voortgezet onderwijs dragen hieraan bij.

Cijfers van onderstaande grafieken en landkaarten zijn afkomstig van DUO. Bij zowel havo als vwo is het n-profiel het uitgangspunt voor instroom-, diploma- en doorstroomcijfers. In de draaitabellen kunt u zelf aan de slag met DUO-cijfers.

loading...

Landelijk

AANDEEL HAVO/VWO-LEERLINGEN MET N-PROFIEL (4E LEERJAAR)

Het aandeel leerlingen op de havo en het vwo dat kiest voor de profielen Natuur en Gezondheid en/of Natuur en Techniek (N-profiel) is licht afgenomen na een stabiele periode. Op de havo is het aandeel in 2018/19 41%; het aandeel op het vwo is met 60% nog steeds beduidend hoger.

Het aandeel meisjes dat kiest voor een N-profiel is zowel op de havo als het vwo toegenomen. Op de havo koos 39% van de meisjes in 2018/19 voor een N-profiel (ten opzichte van 28% in 2008/09). Op het vwo koos 59% van de meisjes in 2018/19 voor een N-profiel (ten opzichte van 51% in 2008/09).

Bij de jongens was de stijging veel minder sterk op de havo (van 42% naar 43%). De laatste drie jaren is er zelfs sprake van een dalende trend. Op het vwo was er de afgelopen vier jaar eveneens sprake van een dalende trend. In de afgelopen tien jaar is het aandeel jongens dat een n-profiel kiest op het vwo licht gedaald van 63% naar 62%.

Regionaal

AANDEEL HAVO/VWO-LEERLINGEN MET N-PROFIEL (4E LEERJAAR)

In de figuur is geografisch weergegeven welk deel van de leerlingen op havo en vwo kiest voor een technisch profiel in het vierde leerjaar.

In Bernheze, Wageningen en Lansingerland koos in 2018/19 66% van de havo- en vwo-leerlingen voor een n-profiel. Het gaat om 75 leerlingen in Bernheze, 197 leerlingen in Wageningen en 282 leerlingen in Lansingerland. Landelijk gezien ligt dit percentage op 49%.

Uitgesplitst naar leerweg, is zichtbaar dat in Sint Anthonis relatief de meeste leerlingen op havo kozen voor een n-profiel in 2018/19 (60%, 53 leerlingen). Dit is hoger dan het landelijk gemiddelde van 41%. Vlissingen is de gemeente waar relatief de meeste vwo-leerlingen kozen voor een n-profiel (84%, 49 leerlingen). Het landelijke cijfer is 60%.

Open het kaartje hier in een groter scherm.

loading...
loading...

AANTAL HAVO/VWO-LEERLINGEN MET N-PROFIEL (4E LEERJAAR)

Het aantal leerlingen op de havo en het vwo dat kiest voor de profielen Natuur en Gezondheid en/of Natuur en Techniek (N-profiel) is de afgelopen tien jaar gestegen van 44.146 leerlingen in 2008/09 tot 52.761 leerlingen in 2018/19. Voor het vwo geldt dat het aantal leerlingen met een N-profiel de afgelopen tien jaar is toegenomen van 24.026 (2008/09) tot 26.680 (2018/19). Voor de havo geldt een toename van 20.120 in 2008/09 tot 26.081 leerlingen in 2018/19. Het aantal leerlingen op zowel havo als vwo met een N-profiel is de afgelopen twee jaar licht afgenomen.

Het aantal meisjes dat kiest voor een N-profiel is zowel op de havo als het vwo toegenomen. De toename op de havo is 8.150 meisjes in 2008/09 tot 12.485 in 2018/19. Op het vwo is in die periode het aantal toegenomen van 11.687 tot 14.015 meisjes.

loading...

Landelijk

DOORSTROOM HAVO/VWO-LEERLINGEN MET N-PROFIEL NAAR BÈTATECHNISCHE OPLEIDING IN HO

Het merendeel van de leerlingen die examen doet in een N-profiel, stroomt daarna door naar een bètatechnische vervolgopleiding in het hoger onderwijs. Dit percentage is gestegen van 56% in 2007/08 naar 59% in 2017/18. Op het vwo ligt het doorstroompercentage met 65% hoger dan op de havo (53%).

Regionaal

DOORSTROOM HAVO/VWO-LEERLINGEN MET N-PROFIEL NAAR BETATECHNISCHE OPLEIDING IN HO

Per gemeente is zichtbaar welk deel van de havo- en vwo-leerlingen doorstroomt van een n-profiel naar een bètatechnische opleiding. Landelijk gezien stroomt 59% van de leerlingen met een n-profiel door naar een bètatechnische studie in het hoger onderwijs. De gemeente met relatief de grootste doorstroom vanuit zowel havo als vwo is Heemstede met 83%. In aantallen betekent het dat 69 leerlingen die een diploma met n-profiel haalden in 2017/18, startten met een bètatechnische opleiding in het hoger onderwijs in 2018/19.

In Kapelle stroomden relatief de meeste leerlingen met een n-profiel vanuit havo naar een bètatechnische opleiding, 92% (12 leerlingen). Dit is aanzienlijk hoger dan het landelijk gemiddelde van 53%. In Waddinxveen en Weststellingwerf stroomden relatief de meeste leerlingen met een n-profiel vanuit vwo door naar een bètatechnische opleiding, 89%. In Waddinxveen gaat het om 16 leerlingen en in Weststellingwerf om 8 leerlingen. Het landelijk gemiddelde ligt op 65%.

Open het kaartje hier in een groter scherm.

loading...

Regionale VO-HO-netwerken

Verspreid over Nederland werken 11 universiteiten, 21 hogescholen, ruim 300 havo/vwo-scholen, het bedrijfsleven, maatschappelijke instellingen en de eerste- en tweedegraads lerarenopleidingen samen in tien regionale VO-HO netwerken. Sinds 2004 slaan ze een brug tussen landelijk beleid en de regionale uitvoering daarvan. De netwerken staan voor kwalitatief goed onderwijs, willen aansluiting, doorstroming en studiesucces bevorderen en uitval verminderen. Studiesucces in het hoger onderwijs begint in het voortgezet onderwijs. Het voortgezet en hoger onderwijs hebben dan ook een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor kwalitatief goed onderwijs en een gezamenlijk belang om op de onderwijsinhoud samen te werken. Dit doen zij door het organiseren van activiteiten voor zowel leerlingen als docenten, waarin de volgende thema’s centraal staan:

  • doorlopende vak- en curriculumontwikkeling in het voortgezet onderwijs;
  • verbetering van de aansluiting tussen voortgezet en hoger onderwijs;
  • doorlopende professionele ontwikkeling van docenten in voortgezet en
    hoger onderwijs, technische onderwijsassistenten en schoolleiders.


De focus van de activiteiten ligt op bèta en techniek, met een geleidelijke verbreding naar de andere vakgebieden (alfa en gamma). In 2017/2018 hebben ongeveer 35.500 leerlingen en 3.800 docenten aan de activiteiten deelgenomen.

Jet-Net & TechNet

Jet-Net & TechNet is een netwerk van honderden bedrijven en scholen met als doel om jongeren een reëel en positief beeld te geven van technische beroepen. Jet-Net & TechNet koppelt bedrijven en scholen aan elkaar om meer jongeren bewust te laten kiezen voor een technische vervolgopleiding. Zowel landelijk als regionaal brengt Jet-Net & TechNet leerlingen en docenten in contact met contexten uit het bedrijfsleven om hen te laten ervaren hoe inspirerend, uitdagend en fasci­nerend een baan in de techniek, technologie en ICT kan zijn.

In 2018 waren 2.614 bedrijven aangesloten bij Jet-Net & TechNet, 626 scholen in het voortgezet onderwijs, waarvan 315 havo/vwo-scholen en 787 basisscholen. Bij de Junior Innovation Challenge gingen 845 leerlingen in de leeftijd van tien tot zestien jaar aan de slag met een innovatief idee, in 41 gastlessen van 16 bedrijven.

4.130 leerlingen van 136 scholen en 116 bedrijven deden mee aan Career Days. Bij een Career Day ontdekken leerlingen met een technisch profiel uit 3 vmbo, 4 havo en 5 vwo een variatie aan technische beroepen en bedrijven. 981 examenleerlingen van 38 scholen bezochten 51 bedrijven in Careerdays-On-Tour. 647 leerlingen van 28 scholen en 18 bedrijven deden mee aan de Meet the Boss wedstrijd. Meet the Boss is een enerverende debatwedstrijd over technologie en maatschappij.

In 2018 registreerden 449 bedrijven zich op Gastlessen, zo geregeld, mede dankzij een goede samenwerking met de FME en Innovam. 193 professionals uit het bedrijfsleven lieten zich trainen in het geven van een gastles die jongeren aanspreekt. De training werd gewaardeerd met een 8.3. Ruim 361 docenten en decanen werden ondersteund met kennis en tips voor een kwalitatief goede uitvoering van LOB-activiteiten via Gastlessen, zo geregeld.

Voor decanen, mentoren en docenten in het voortgezet onderwijs blijven de inzichten uit het BètaMentality-model en de 7 werelden van techniek een waardevolle bron van inspiratie voor hun lessen in LOB, techniek of technologie.1 In totaal werden in 2018 45 workshops/presentaties verzorgd, door 1.601 personen van 342 scholen vo-materialen gedownload en volgden ruim 3.000 mensen de online updates voor het voortgezet onderwijs.

  • 1. Tot en met 2018 werden deze activiteiten uitgevoerd onder de naam TechniekTalent.nu. In 2019 zijn de activiteiten overgegaan in Jet-Net & TechNet.

VHTO: meisjes en techniek

VHTO zet zich in om de participatie van meisjes en vrouwen in bèta, techniek en ICT te vergroten. VHTO heeft in 2018 veel voorlichtingsactiviteiten over bèta, techniek en ICT uitgevoerd met leerlingen in basis- en voortgezet onderwijs. Bij deze activiteiten worden vrouwelijke professionals en studenten als rolmodellen betrokken.

In het voortgezet onderwijs (vmbo, havo, vwo) zijn voor 3.051 meisjes speeddates en work-shadowing-events georganiseerd met 435 vrouwelijke professionals rond keuzemomenten. Daarnaast heeft VHTO in opdracht van de Universiteit Leiden Ladies’ Days georganiseerd (voor natuurkunde en voor informatica) waaraan een kleine 100 vwo-meisjes hebben deelgenomen.

In 2018 werden opnieuw buitenschoolse DigiVita Code Events georganiseerd in samenwerking met hoger onderwijsinstellingen om 200 meisjes van 8 tot 18 jaar overal in het land te leren programmeren. Nieuwe subsidie maakte het mogelijk om dit jaar ook weer een DigiVita Zomerkamp te organiseren voor 50 meisjes waarvan de ouders zich geen commercieel kamp kunnen permitteren.

Tenslotte hebben 10.822 meisjes in de leeftijd van 10 tot 15 jaar deelgenomen aan Girlsday 2019; zij gingen op bezoek bij 377 bedrijven.