Primair onderwijs

Om kinderen voor te bereiden op een wereld die door technologische en maatschappelijke ontwikkelingen continu en razendsnel verandert, zetten vele partijen zich in om kinderen  op een vroege leeftijd in aanraking te brengen met Wetenschap & Technologie (W&T). Hierdoor ontwikkelen zij vaardigheden als kritisch denken, vindingrijkheid en creativiteit. De afgelopen jaren is een basis gelegd voor het vergroten van de inzet van W&T in het primair onderwijs, met een prominente plek voor digitale vaardigheden.

Regionale W&T netwerken

In Nederland zijn 8 regionale netwerken W&T actief in het primair onderwijs. Zij richten zich op het activeren en stimuleren van basisscholen om W&T onderwijs aan te bieden. In 2020 dienen immers álle Nederlandse basisscholen W&T een vaste plek te hebben gegeven in het curriculum. Het regionale netwerk heeft een loket- en expertisefunctie en kan scholen helpen bij de vraagformulering en invulling van W&T onderwijs. Het regionale karakter van de netwerken is essentieel. Elke regio heeft zijn eigen dynamiek en eigen behoeftes en elk netwerk ontwikkelt zijn eigen, regio specifieke stimuleringsprogramma. Hiermee helpen de regionale netwerken basisscholen om W&T in hun onderwijsprogramma op te nemen op een manier die past bij de school. In 2018 bezochten 514 leerkrachten en schoolleiders W&T cafés om inspiratie op te doen en kennis uit te wisselen over wetenschap en technologie in de onderwijspraktijk. Dit schooljaar (2018/19) nemen 3.300 leerlingen en leerkrachten deel aan de Techniekpact Collegetours met ambassadeur André Kuipers. In totaal zijn inmiddels in samenwerking met de netwerken 17.334 basisschoolleerlingen en -leerkrachten bereikt.

Implementatie wetenschap & techniek en professionalisering

Vanuit Jet-Net en Technet1 wordt basisscholen een praktische en laagdrempelige ondersteuning geboden bij het invoeren en integreren van wetenschap & techniek (W&T) in het curriculum. Met een vraaggestuurde aanpak werden leerkrachten en directies van 1.337 scholen in 2018 begeleid bij het starten met W&T en het integreren van W&T in het lesaanbod. In 321 van de gevallen kreeg de school hierbij ondersteuning van een techniekcoach waarvan er in 2018 65 actief waren. 203 professionals van 95 scholen namen deel aan workshops en nog eens 55 scholen volgden de webinars.

148 scholen dienden in het kader van de TechniekTrofee een goed idee voor Wetenschap & Techniekonderwijs in, zodat ze met het prijzengeld hun idee kunnen uitvoeren en het W&T-onderwijs op hun school naar een hoger plan kunnen tillen.

  • 1. Voorheen vielen de techniekcoaches onder de noemer TechniekTalent.nu. Vanaf 1 mei 2019 zijn Techniektalent.nu, PBT en Tecwijzer gefuseerd tot Platform Talent voor Technologie. Uitvoering van activiteiten, netwerken en diensten in het primair en voortgezet onderwijs valt onder de noemer Jet-net en Technet.

VHTO

Sinds januari 2018 is VHTO, landelijk expertisebureau meisjes en bèta/techniek, partner in de, door het Ministerie van OCW gefinancierde, Alliantie Werk.en.de.Toekomst. De Alliantie zet zich onder andere in om genderstereotypering in het onderwijs en op de arbeidsmarkt te doorbreken. In het kader van deze Alliantie voert VHTO een aantal interventies uit, gebaseerd op succesvolle eerdere VHTO-activiteiten, zoals de voorlichtingsactiviteiten over bèta, techniek en ICT met leerlingen in basis- en voortgezet onderwijs. Bij deze activiteiten worden vrouwelijke professionals en studenten als rolmodellen betrokken.

In het basisonderwijs heeft VHTO de projecten Beeldenbrekers en Talentenkijker op scholen uitgevoerd. De lessen die in het kader van deze projecten werden gegeven, hebben als doel om stereotypering van bètatechnische beroepen en beroepsbeoefenaars tegen te gaan. In 2018 zijn 2.010 kinderen bereikt met de lessen. Ook hebben in 2018 100 meisjes uit groep 8 meegedaan aan de Smart City Challenges for Girls. Tijdens deze eendaagse evenementen hebben zij in gemeentehuizen slimme technologische oplossingen bedacht voor maatschappelijke vraagstukken. Tenslotte hebben 10.822 meisjes in de leeftijd van 10 tot 15 jaar deelgenomen aan Girlsday 2019; zij gingen op bezoek bij 377 bedrijven.

JINC: technische bliksemstages

JINC is een non-profitorganisatie die jongeren helpt bij een goede start op de arbeidsmarkt. In 2018 hebben 1.314 basisschoolleerlingen via JINC een technische Bliksemstage gevolgd. Een Bliksemstage is een bedrijfsbezoek, waarbij leerlingen zelf aan de slag gaan binnen het betreffende bedrijf. Het doel is dat de leerlingen in aanraking komen met techniek, zodat zij later beter in staat zijn een keuze te maken voor een vakkenpakket of opleiding.